Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Sicence), Pennsylvania State University, U.S.A.
  • M.S. (Food Sicence), Pennsylvania State University, U.S.A.
  • วท.บ.เกียรตินิยม (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 3 0 0
  2013 ลักษณะเฉพาะของสารให้กลิ่นในน้ำตาลมะพร้าวที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 8 1 0
  2016 การศึกษาสารกลุ่มที่ไม่ระเหยในสารสกัดจาก Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ที่เกี่ยวข้องกับรสอูมามิและการเป็นสารเพิ่มกลิ่นรสในอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ลักษณะเฉพาะของสารเพิ่มรสเค็มในพริกหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2014 ฐานข้อมูลด้านเคมีเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงของมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การยับยั้งการเกิดสารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ในกะทิบรรจุกระป๋องระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 บทบาทของโปรตีนต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โกโก้ทนความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2008 การป้องกันการสูญเสียกลิ่นน้ำพริกเผาผงด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันและอินคลูชันคอมเพลกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2007 บทบาทของกะทิที่มีต่อกลิ่นอาหารไทยจากข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 1 0 0
  2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 0 0 0
  2008 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center) ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0