โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
1999 โครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลปี ค.ศ.2000 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
1999 โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0