Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การผลิตหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ระบบอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับโคเนื้อและโคนมด้วยการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ากับเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2009 การพัฒนาการทอผ้าด้วยมือโดยกี่แจ๊กการ์ดสำหรับหัตถอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติของถังไซโลและสกรูลำเลียงข้าวเปลือก ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2004 โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0