Person Image

Administration

Education

  • D.Eng. ( Post-Harvest and Food Process Engineering ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • M.Eng (Post-Harvest Technology ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกแห้ว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตกวาวเครือขาวผง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 6 6 0 0
2020 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ชุดดูดฝุ่นและใบไม้ติดรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2020 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ รถพ่วงรวบรวมใบไม้ อุปกรณ์ดักฝุ่น และชุดเทรวบรวมใบไม้ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2019 ระบบการจัดการผลิตผลจากสัตว์ (เนื้อ, นม และไข่) ครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การออกแบบเครื่องปิ้งข้าวโพดแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2015 การศึกษากระบวนการผลิตน้ำถั่วเขียวเพาะงอกพาสเจอร์ไรส์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
2015 การประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับความเข้มสีของข้าวนึ่งโดยใช้สเปกโทรสโกปีย่านมองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องต้นแบบนึ่งและอบแห้งข้าวฮางด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดสั่นร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 เครื่องสลัดน้ำออกจากกระเพาะปลา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การออกแบบและปรับปรุงเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยการควบคุมความดัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่าเพื่อยกระดับภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปข้าวเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหาร หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2011 การออกแบบเครื่องปิ้ง และ จิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2010 โครงการจัดทำอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายโดยนักศึกษาปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปขนมสอดไส้ที่มีลักษณะทรงกลม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 เครื่องขึ้นรูปผลไม้กวนแบบสกรูอัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอาหารเหลวความหนืดสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 31 Project 4 6 1 0
2019 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นเมล็ดชา น้ำมัน ด้วยเทคนิค สเปกโทรสโกปิิอินฟาเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 0 0 0 0
2019 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ เครื่องวัดความชื้นและปริมาณน้ำมันในเมล็ดชาน้ำมัน ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน 0 0 0 0
2018 การออกแบบสร้างทดสอบเครื่องผลิตน้ำมันชาบริสุทธิ์จากเนื้อเมล็ดชา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
2018 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันมะพร้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2018 การออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องเติบอากาศแบบที่ผิวน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลทหารเรือ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
2016 การให้คำปรึกษากระบวนการแปรรูปอาหารและออกแบบเครื่องจักร หัวหน้าโครงการ บริษัท อำพลฟู๊ดส์ จำกัด 0 0 0 0
2016 การสร้างเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นตรงจากแผ่นแป้งหลังปมแบบม้วน หัวหน้าโครงการ หจก.โรงงาน กิมเฮงฮวด 0 0 0 0
2014 การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องปอกผิวมะกรูด หัวหน้าโครงการ บริษัท นิตยาไทยเคอรี่ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงเครื่อง Extruder เพื่อการผลิตอาหาร Filled dog snack หัวหน้าโครงการ หจก. ฮันเตอร์กรุ๊ป 0 0 0 0
2013 การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 สร้างเครื่องทอดสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปฐมฟู้ด จำกัด 0 0 0 0
2013 เครื่องหั่นปลาทู หัวหน้าโครงการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด 0 0 0 0
2013 การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ และวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2012 การออกแบบและทดสอบเครื่องผลิตข้าวนึ่ง 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การพัฒนาสมการสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับทำนายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแช่และนึ่งข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวนึ่ง หัวหน้าโครงการ บริษัท ชูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงเครื่องอบแห้งอาหารสุนัขจากเครื่อง Low shear extruder หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฮันเตอร์กรุ๊ป จำกัด 0 0 0 0
2012 การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องผลิตข้าวกล้องนึ่งเริ่มงอกจากข้าวเปลือก หัวหน้าโครงการ บริษัทอาร์ซีเค อะกริ มาร์เกตติ้ง จำกัด 0 0 0 0
2012 การศึกษาวิจัยอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปีการผลิต 2554/55 หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
2012 เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทรีโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
2012 การสร้างและทดสอบเครื่องแบนกล้วยตาก หัวหน้าโครงการ บริษัท วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา 0 0 0 0
2011 การออกแบบระบบการกะเทาะ และการทำความสะอาดเมล็ดลูกเดือย หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมสิน ฟูดอินดัสทรี จำกัด 0 0 0 0
2011 การปรับปรุงระบบหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ำมันและปรับปรุงระบบสกัดน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมัน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
2009 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปกล้วยกวน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การออกแบบและสร้างถังหมักสำหรับหมักเอทานอลโดยการควบคุมค่า Oxidation Reduction Potential หัวหน้าโครงการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 2 0 0
2008 การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2008 เครื่องลดอุณหภูมิอาหารเหลวหนืดบรรจุถุงพลาสติกแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
2008 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากนำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี 0 0 1 0
2005 ระบบคัดขนาดปลาตามความยาว ผู้ร่วมวิจัย สวทช และ บ.โชคสมุทร มารีน จำกัด 0 0 0 0
2004 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 1 0 0
2001 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 2 0 0