Person Image

  Education

  • Ph.D.(ปรับปรุงพันธุ์พืช), Texas A&M University, USA

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 40 Project 38 13 0 0
  2019 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ต้นตอฝรั่งทนแล้งและไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ต้นตอฝรั่งทนแล้งและไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุมโดย ชีววิธีด้วยเชื้อราสกุลเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุมโดย ชีววิธีด้วยเชื้อราสกุลเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
  2006 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 21 23 0 1
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบ Smart Farming และสภาพแวดล้อมปกป้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 1
  2018 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกาแฟโรบัสต้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ในพื้นที่ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การประเมินความแก่ผลฝรั่งด้วยสมบัติเชิงเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 Functional Produce from Plants: ฝรั่งคั้นน้ำและฝรั่งประดับ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 พันธุ์ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การประเมินชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
  2011 การพัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัยไส้เดือนฝอยรากปมของฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2008 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2006 พันธุศาสตร์และพัฒนาการเปรียบเทียบของมะกอกโอลีฟและมะกอกไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 4 7 0 0
  2022 การปรับปรุงพันธุ์พีี้ชและเนคทารีน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2017 โครงการปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2010 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 การรักษาเชื้อพันธุกรรมไม้ผลเขตหนาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2010 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2009 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง ผู้ประสานงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 1 3 0 0
  2009 การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS) 1 2 0 0
  2008 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu โครงการย่อยที่ 1.2 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 งานวิจัยการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 ต้นตอพีชและเนคทารีนและการตอบสนองทางสรีรวิทยา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มโอพันธุ์การค้าและพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat(SSR) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu s โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2007 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่1.2การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนดินเค็มของฝรั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะต้องการความเย็นน้อยของไม้ผลเขตกหนาว หัวหน้าโครงการ JSPS 0 0 0 0
  2005 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2003 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2001 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้เขตหนาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0