Person Image

  Education

  • Ph.D. (Inorganic Chemistry), National University of Ireland, Ireland
  • วท.ม. (อนินทรีย์เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 8 0 0
  2010 การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 สมบัติเชิงกลและความเป็นแม่เหล็กของคอมโพสิทระหว่งแบเรียมเฟอร์ไรท์และยางธรรมชาติและผลกระทบของรูปร่างและขนาดอนุภาคของแบเรียมเฟอร์ไรท์ต่อคอมโพสิท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 34 10 3 0
  2018 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและการต้านเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางธรรมชาติและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์โดยกระบวนการเคลือบแบบสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2018 การเตรียมเส้นใยแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดและผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ความละเอียดสูงที่ผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 1 0
  2017 การเตรียมสารแม่เหล็กที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งเชิงแสงที่สามารถเก็บคืนได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับการสลายสีย้อมในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2016 การเพิ่มสมบัติการเปล่งแสงของแมกนีเซียมอะลูมิเนตที่เตรียมจากการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนโดยการเจือโลหะไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพื้นผิวของซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบการเคลือบนาโนซิลเวอร์แบบวิวิธพันธุ์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสารเติมแต่งต้านเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2015 การเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่แยกได้ด้วยแม่เหล็กของวัสดุเชิงประกอบ Ba1-xLaxFe12O19/SiO2/Nano-TiO2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เคลือบนาโนซิลเวอร์เป็นสารตั้งต้นประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการเคลือบแบบวิวิธพันธุ์เพื่อผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์หลากรูปแบบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Rh/CeO2 ด้วยไมโครเวฟและนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2014 การเตรียมวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกจากพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตและแบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 การเตรียมซิลเวอร์ขนาดนาโนบนตัวพยุงของแข็งด้วยวิธีทางเคมีเพื่อศึกษาการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การเตรียมผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ที่มีความละเอียดสูงผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล สำหรับแผ่นฟิล์มแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2012 ผลของการเจือไอออนโลหะต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของ LaFeO3 ที่เตรียมได้จากการสลายตัวของสารเชิงซ้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การสังเคราะห์สารเจือแลนทานัมอะลูมิเนตผ่านการสลายตัวของสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิงของมีเทนสำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2011 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นฟิล์มขนาดนาโนของผลึก TiO2 ที่เจือด้วยโลหะเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่เป็นมลพิษ ภายใต้แสงยูวีและวิสซิเบิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของการเติมแม่เหล็กถาวร BaFe12 O19 ต่อสมบัติเชิงกลและเชิงแม่เหล็กของยางธรรมชาติคอมโพสิท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์จากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนอย่างง่าย สำหรับใช้เป็นแผ่นเยื่อบางอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2009 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2007 การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 2 0 0
  2013 การพัฒนาวัสดุไฮบริดชนิดใหม่ที่มีสมบัติเด่นสามประการจากพอลิแลกติกแอซิดและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์:สมบัติเชิงกล สมบัติด้านเชื้อแบคทีเรียและสมบัตินำไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2009 การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฎิกิริยาและการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มีสัณฐานทรงกลม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด 0 0 0 0
  2004 การสังเคราะห์วัสดุนาโนเซรามิกส์แมกนีเยมอลูมิเนตโดยการเติมโลหะหมู่ 1 และสารลดแรงตึงผิวเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับหัววัดความชื้น หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 1 0 0
  1998 การพัฒนาสภาวะการเผาซัพไฟร์สีแดง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาและพัฒนาสภาวะการเผาพลอยซัฟไฟร์สีแดง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0