Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม.( เครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 19 16 1 0
2019 การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนารูปแบบและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 1 9 1 0
2019 การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ออกแบบและพัฒนาเครื่องสับหั่นอ้อยเพื่อผลิตอาหารสัตว์หยาบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวแบบเป็นแถวในนาน้ำตม ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องกะเทาะทานตะวันขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน (กองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัว) 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเป็นแถว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน 0 1 0 0
2010 เครื่องปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแบบโรยเป็นแถวชนิดแถวคู่สำหรับเกษตรอินทรีย์:การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เปิดร่องและอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2010 การพัฒนาระบบการกรองน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาการให้น้ำแบบหยดในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผักหวานบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 42 Project 6 19 2 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
2017 มาตราฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศราฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการใส่ปุ๋ยอ้อยในแปลงทดสอบพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงเพื่อการปลูกกล้าอ้อยที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องปลูกกล้าอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการกำจัดวัชพืชในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2015 พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอนุบาลกล้าอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2015 พัฒนาต้นแบบโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2015 พัฒนาระบบการเตรียมน้ำอ้อยสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2014 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเพาะชำเมล็ดพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2014 การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตามโดยรวมมีค่ามากที่สุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อย “การพัฒนารูปแบบเครื่องปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการปลูกอ้อย” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2014 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่เกี่ยวข้องกับ AC เพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ ROADMAP ทั้งเชิงรุก – เชิงรับ และผลกระทบ ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2014 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 1 0 0
2014 ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2014 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเตรียมน้ำอ้อยเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
2014 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้านโรคใบขาวผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2013 จ้ดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงสถิติที่สำคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2013 การศึกษาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค โอกาสและข้อจำกัด และทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2013 การศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม (Potential and Suitable Area) ที่จะดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
2013 การพัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
2012 การพาสเจอร์ไรต์น้ำมะยงชิดด้วยระบบไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย สวนเพื่อแผ่นดิน 0 0 0 0
2012 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
2012 ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับสหภาพพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3 6 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิ สวิตา 0 0 0 0
2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0
2009 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
2008 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
2007 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิตข้าวกล้องในระดับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
2004 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อกการพัฒนาชนบท) 0 0 0 0
2002 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 การพัฒนาระบบลดความชื้นและการฟอกย้อมไม้ประดับแห้งเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0