โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 6 8 0 0
2011 การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะที่สุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
2007 แนวโน้มและลักษณะความต้องการของการศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมโครงสร้างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 1 0 0
1996 การศึกษาพฤติกรรมของคานประกอบแผ่นเหล็กบาง หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2010 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม (ส่วนขยายเวลา) หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยไฮบริดจำกัด 0 0 0 0
2009 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยไฮบิดจำกัด 1 0 0 0