โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ภาวะการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2007 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 1 0 0
2018 การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ความมั่นคงด้านน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาหาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของฟักข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2012 การหาวิธีที่เหมาะสมในการลดการรั่วซึมของน้ำในสระเก็บน้ำ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย) 0 0 0 0
2008 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาการไหลของน้ำผ่านทางระบายน้ำหญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบสระน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
1996 การสร้างพื้นฐานของเกษตรสมัยใหม่ ในเชิงวิศวกรรมของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการร่วม KU - JAPAN 0 0 0 0
1994 พลวัตรการเกษตรและการจัดการระบบน้ำในที่ราบภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย องค์การ ORSTOM (รัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส) 0 0 0 0
1992 การศึกษาจัดทำแผนแม่บทและรายละเอียดของงานฝ่ายเกษตรโรงงานน้ำตาลตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานน้ำตาลตะวันออก จำกัด 0 0 0 0