Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • สถ.ม.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 11 0 0
  2022 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดและชุดทดสอบปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังแบบพกพาด้วยแผ่นเทียบสีและภาพถ่ายดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การกำหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 3 0 0
  2020 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000) 0 2 0 0
  2018 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 งานปรับแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ (ส่วนงานอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 12 0 0
  2019 Landscape and Facility Design For Wildlife-based Ecotourism in the Huai Kha Khang Buffer Zone,Uthai Thani Province หัวหน้าโครงการ United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2019 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสาวนสาธารณะเมืองเพื่อความกระฉับกระเฉง : การวางผังและการออกแบบสวนสาธารณะเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 4 0 0
  2017 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project ผู้ร่วมวิจัย UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 0 2 0 0
  2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ผู้ร่วมวิจัย กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2017 แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
  2015 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0
  2015 การศึกษาศักยภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวเพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2005 ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0