โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 4 0 0
2007 การฟื้นฟูสภาพนิเวศชนบท ด้วยการวางผังอย่างยั่งยืนและบูรณาการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 7 0 0
2014 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2013 การป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัีดนนทบุรี จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
2013 การศึกษาความเหมาะสมทางเลียบหนองหาร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาจังหวัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาควาเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา ของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ; สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0 0 0 0
2011 โครงการการป้องกันระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ศึกษาอำเภอบางม่วง หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส 0 1 0 0
2011 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2011 โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
2009 โครงการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนชนบท จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่ปรึกษาโครงการ การเคหะแห่งชาติ 1 1 0 0
2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
2008 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
2007 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อเมืองที่น่าอยู่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2005 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0