Person Image

  Education

  • Ph.D.(Institute of Land and Food Resources), The University Melbourne , AUSTRALIA
  • M.Age.Sc.( Agriculture ), Melbourne University , AUSTRALIA
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 1 0
  2014 การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นหญ้าหมักสำหรับวัวนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นหญ้าหมักสำหรับวัวนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2019 การสร้างและการประเมินระบบการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบด้วยปัญญาประดิษฐ์บนระบบเหมืองข้อมูล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ผลของสารยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอสในอาหารโคนมต่อผลผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนจากจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเืพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำแพงแสน 0 1 0 0
  2012 ความเป็นไปได้ในการจัดการฟาร์มโคนมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 7 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
  2014 การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0
  2012 อิทธิพลของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากใบชาต่อคุณค่าทางโภชนะของกากถั่วเหลืองสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้ จำกัด 0 0 0 0
  2007 การศึกษาขบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0