Person Image

  Education

  • ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ค.ม.( โสตทัศนศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ศษ.บ.( เทคโนโลยีการศึกษา ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 16 18 0 0
  2016 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการตลาดนัดสีเขียวครอบครัว มก.ของสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 2 0 0
  2015 การประเมินสภาพทางกายภาพ ศักยภาพของศูนย์และสถานีวิจัยในสังกัดคณะเกษตร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2012 แนวโน้มการใช้สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของสวนทุเรียนเมืองนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 7 5 0 0
  2010 ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มก. 3 2 0 0
  2010 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2008 การศึกษาแนวโน้มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 8 4 0 0
  2018 โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 1 0 0
  2013 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ กระทรวงพาณิชย์ 4 3 0 0
  2008 The adoption of the system of rice intensification(SRI in Tram Kak district, Takeo province, Cambodia: The ase study of leading-farmers. หัวหน้าโครงการ รัฐบาลไทย (TIGA) 4 0 0 0