โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 10 2 0
2011 การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกรขาว และแก้วมังกรแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2009 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2009 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
2009 การสกัด และคุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การผลิตถั่วป่นอนามัยและปลอดภัยสำหรับอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 4 6 0 0
2018 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2009 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
2007 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2005 การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 0 0
2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย American Soybean Association 1 1 0 0