Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • M.S., University of Prince Edward Island, แคนาดา, 2544
  • Ph.D.(Epidemiology), University of Prince Edward Island, แคนาดา, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 1 0 0
  2021 การพัฒนาชุดทดสอบโรคโบวายไวรัลไดอะเรียโดยการใช้เอ็นเอสสามรีคอมบิแนนท์โปรตีน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2 1 0 0
  2017 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 29 12 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมและการแจ้งเตือนโรคเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 ผลของอุณหภูมิน้ำดื่มส่งผลกับสรีรวิทยา ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของโคนมลูกผสมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ที่อยู่ภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) 3 0 0 0
  2015 การศึกษา Metastin neurons ในสมองส่วน hypothalamus ในกระบือปลัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับสัตว์ใหญ่ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาชุดทดสอบโรค Winter Dysentery Disease หัวหน้าโครงการ ทุน 72 ปี มก. ประเภทที่ 1 1 0 0 0
  2013 ผลของการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อรูปแบบของกรดไขมันในน้ำนมแพะ หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การศึกษาสำรวจเชื้อสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเต้านมอักเสบในโคนมในเขตภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะนมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำเข้าแพะนม และการยืมพ่อพันธุ์ในการผสม หัวหน้าโครงการ กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาระดับและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับอิมมูโนกลอบูลินจีในลูกโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 ผลกระทบของการติดเชื้อไวรัส Bovine Viral Diarrhoea (BVDV) และ Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBRV) ต่อการแท้งและสมรรถภาพระบบสืบพันธุ์ของในแม่โคนมและโคสาวทดแทนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของโรคที่นำโดยเห็บ (โรคAnaplasmosis, Babesiosis และ Theileriosis) ในโคนมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 1 0 0
  2010 การศึกษาสำรวจเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปัญหากีบและขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกระจายของโรคพยาธิในเลือดในโคที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากีบและขากับประสิทธิภาพระบบ สืบพันธุ์ในโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2007 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายตัวและความชุกของโรค Brucellosis, โรค Neosporosis และโรค Toxoplasmosis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ภายในฟาร์มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 11 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 15 10 0 0
  2015 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน้ำนม เซลล์โซมาติก ยูเรีย กับ ระบบสืบพันธุ์ในโคนมในฟาร์มในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 0 0 0
  2012 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมของเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย BIOMIN Thailand Co., Ltd. 0 1 0 0
  2011 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 0 0
  2010 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท และ ฟาร์ม จำกัด 1 2 0 0
  2006 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายการเกิดโรคของดรคนีโอสปอโรซิสและโทรทอกโวพลาสโมซิสที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 4 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0