Person Image

  Education

  • Ph.D. in Biology, North Texas State University, USA, 2529
  • M.S. in Biology, North Texas State University, USA, 2526
  • วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 9 2 3 0
  2017 การส่งเสริมการผลิตผงนาโนถั่งเช่าและสารคอร์ไดซิปินจากถั่งเช่าสีทองเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 1 0
  2015 การปลูกกระชายดำแบบไฮโดรโพนิค การสะกัด การแยกสารบริสุทธิ์ และการทดสอบผลในหนูทดลอง หัวหน้าโครงการ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด 0 0 0 0
  2015 การสร้างแบบจําลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิพิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2014 การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัทแอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2014 ความปลอดภัยและประโยชน์ของถั่งเช่า หัวหน้าโครงการ บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด 0 0 2 0
  2013 การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัทแอพพลายเค็ม (ประเทศไทย)จำกัด 2 0 0 0
  2013 การวิจัยเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง และแปรรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด 0 0 0 0
  2012 การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2011 การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย)จำกัด 2 0 0 0
  2010 การใช้เชื้อราป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ บริษัทแอพพลายเค็ม (ประเทศไทย)จำกัด 2 0 0 0
  2009 การใช้เชื้อราป้องกันกำจัดแมลง หัวหน้าโครงการ บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2006 โครงการการสร้างต้นแบบเครื่องกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์สารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2006 โครงการการสร้างต้นแบบถังทำปุ๋ยหมักจากเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัทเอกชน 1 0 0 0