โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การผลิตทุรียนคุณภาพแม่นยำโดยการตรวจติดตามสุขภาพต้นร่วมกับการจัดการดอกและผล (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2022 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ปีที่ 6 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคุณภาพเส้นใยและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซีและสารประกอบฟีนอลในมะขามป้อม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 34 Project 10 8 1 0
2022 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคุณภาพเส้นใยและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (เฟส 1.2 การประเมินความสูญเสียอาหาร) หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การผลิตทุรียนคุณภาพแม่นยำโดยการตรวจติดตามสุขภาพต้นร่วมกับการจัดการดอกและผล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การจัดการสมดุลของใบและผลอย่างแม่นยำเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์มะม่วง เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมการผลิตมะม่วงแบบแม่นยำเพื่อรองรับตลาดผลไม้เกรดพรีเมี่ยม หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์มิมิกต่อการออกดอกและการติดผลของพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ภายใต้ภาวะความเครียดจากการขาดน้ำในระยะสืบพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณสมบัติของละอองเรณู และการติดเมล็ดของข้าวภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิกต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในข้าว ภายใต้ภาวะเครียดจากอุณหภูมิ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2014 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อปริมาณผลผลิต และปริมาณแคปไซซินของพริก (Capsicum spp.) ภายใต้ภาวะความเครียดจากการขาดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคล้า ภายใต้การจัดการน้ำและสภาวะความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เพื่อการผลิตเป็นไม้ใบประดับเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การวิเคราะห์สารตกค้างยูนิโคนาโซลในมะม่วงที่มีการให้สารอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การใช้ยูนิโคนาโซลเพื่อกระตุ้นการออกดอกนอกฤดูในมะม่วง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของการใช้วัสดุเคลือบใบต่อการเพิ่มผลผลิตและคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ประโยชน์ได้ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความเข้มแสงสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาผลของวอเทอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ผลของการใช้วัสดุเคลือบใบ เพื่อลด photoinhibition ภายใต้สภาวะโลกร้อน และคุณภาพผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การจัดการน้ำภายหลังการติดผล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอาการเนื้อแก้วของผลมังคุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 1 0
2008 ศักยภาพของมันสำปะหลังเมื่อได้รับแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมการสังเคราะห์แสง การสร้างผลผลิตและสารสีเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชสำหรับสื่อการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2004 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ หัวหน้าโครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มก. ปี 2547 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 15 17 0 0
2021 Promoting of Spice Yield by Plant Growth Regulators Application and Source-sink Management หัวหน้าโครงการ Brawijaya University 0 0 0 0
2018 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ เถ้าลอย สารฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2 0 0 0
2018 โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ: ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การดำเนินโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคกลาง ปี 2561 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2017 โครงการแก้ไขปัญหาการไม่ออกดอกติดผลในลิ้นจี่พันธุ์ค่อม และการขยายผลในการสร้างเครือข่ายกลุ่มลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 2 0 0
2017 แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับใช้ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การผลิตลราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: การศึกษาแหล่งวัตถุดิบการพัฒนารูปแบบการผลิตและการทดสอบผลิตภัณฑ์บาสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกกับพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผลเพื่อลดอาการผลไหม้ และคุณภาพผลผลิต หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2016 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การคัดเลือกพริกขี้หนูทนแล้งโดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2015 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ดินขาวเคโอลินเพื่อควบคุมอาการผลไหม้และราสนิมและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของส้ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 การบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 โครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2014 การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6 3 0 0
2012 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การถ่ายทอกเทคโนโลยีการใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมราดำและโรคแอนแทรกโนสในมะม่วง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของพืชและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร : โครงการย่อยที่ 3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2011 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การงอกของละอองเรณู การติดเมล็ด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0
2010 การพัฒนาดินขาวเคโอลีนเป็นสารเคลือบผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทกรโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 การจัดการน้ำเพื่อกระตุ้นการออกดอกและขยายช่วงเวลาการออกดอกในส้มพันธุ์พองกัน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2008 ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 2 0 0
2008 การศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มการติดผลในพืชกลุ่มส้ม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
2007 การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน) 0 1 0 0
2001 การผลิตมะม่วงนอกฤดูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
1997 การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดดอก และบทบาทของแสง, อุณหภูมิ และน้ำตาลที่มีผลต่อการพัฒนาของดอกมะลิลาในฤดูหนาว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
1997 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและตัดผลไม้สม่ำเสมอของมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0