โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 4 1 0 0
2023 ชุดเครื่องมือเพิ่มศักยภาพรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพื่อการทำงานในไร่อ้อย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด เปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องอบแห้งและแปรสภาพกล้วยน้ำหว้าสุกแบบแผ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การตรวจความสุกแก่ของผลส้มโอโดยการใช้การวิเคราะห์แบบพหุตัวแปร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษาคุณภาพภายในของผลแก้วมังกรโดยการใช้เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การแช่อิ่มและอบแห้งผลไม้ร่วมกับการใช้ความดันไฮโดรสแตติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 11 7 0 0
2020 การออกแบบเครื่องลับมีดเจ๊ะบงกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2020 การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2017 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2016 การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การประเมินอัตราการหายใจของแมลงศัตรูในโรงเก็บสามสายพันธุ์ ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เมื่อมีและไม่มีแหล่งอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 2 0 0
2013 การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดขนาดกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้ วิธีการ Freeze drying,Vacuum drying, และ centrifuge หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยปั๊มความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับ การใช้ความถี่ธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนชนิดติดเครื่องอุ่นอากาศประหยัดพลังงานสำหรับอบแห้งมะม่วงแช่อิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกล้วยดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในพุทราด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเลนสำหรับสวนผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเพาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก GABA - rice ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมความชื้นสัมพัทธ์อากาศสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับเกษตรกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาผลกระทบของการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่สำหรับการเรียนการสอนที่มีต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าเดินตามสำหรับเก็บเกี่ยวหญ้าอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การออกแบบและทดสอบเครื่องทำความสะอาดสะละ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและคัดแยกเมล็ดทานตะวันเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 8 7 0 0
2020 โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบเครื่องลับมีดเจ๊ะบงไฟฟ้ากึ่งอัตโนมติ หัวหน้าโครงการ การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2020 การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2020 การออกแบบและสร้างมีดกรีดยางแบบลูกกลิ้งล็อกใบมีด ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2018 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเหวี่ยงสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือของกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 5 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องจักกลการเกษตรในการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรสำหรับกลุ่มเกษตรกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 เครื่องไล่ควมาชื้นเม็ดดูดความชื้น หัวหน้าโครงการ บริษัท ไรโน รีเสริช จำกัด 0 0 0 0
2012 การพัฒนาต่อยอดเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องเก็บผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำ หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้งแบบแผ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 0 0 0
2006 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 4 0 0
2005 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันที่มีประสิทธิภาพการกะเทาะสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2003 การตรวจวัดคุณภาพในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0