Person Image

  Education

  • Ph.D.(Nutrition), North Carolina State University , U.S.A.
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 8 2 0 0
  2023 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกมูลค่าสูงเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 1 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2023 ผลของสารดักจับสารพิษจากเชื้อราต่อสมรรถภาพการผลิต สุขภาพตับ การอักเสบ และการเกิดออกซิเดชั่น ของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและเกิดสภาวะเครียด หัวหน้าโครงการ Innovad NV/SA 0 0 0 0
  2023 ผลของการเสริมพรีไบโอติกต่อสมรรถภาพการผลิต สัณฐานวิทยาของลำไส้ จุลินทรีย์ในลำไส้ และดัชนีความเครียดของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
  2023 ผลของการใช้สารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถภาพการผลิต ความเครียดออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ NOVUS INTERNATIONAL, Inc. 0 0 0 0
  2022 โครงการหน่วยงานวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ ผู้ประสานงาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 1 1 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 8 0 0
  2023 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ลดต้นทุนจากทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยบนฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจบีซีจีโมเดล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้โภชนบำบัดเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในการปรับปรุงสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดรูปแบบต่าง ๆ (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้โภชนบำบัดเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในการปรับปรุงสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดรูปแบบต่างๆ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 ศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อในไก่สามเหลืองและไก่ตะเภาทอง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 2 0 0
  2014 ผลการใช้สารสกัดอัลคาลอยด์ต่อการเจริญเติบโตและสักษณธทางสัณฐานวิทยาของลำไส้ของสุกรระยะอนุบาล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลการเสริมการผสม quartemary benzophenanthridine alkaloid และ protopine alkaloid ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลักษณะสัณฐานวิทยา ลำไส้เล็กส่วนกลางของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลของการเสริมเอนไซม์แอลฟา-กาแลคโตชิเดสต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และความข้นหนืดของสิ่งย่อยในลำไส้เล็กส่วนปลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ผลของเอนไซม์ไฟเตสและ 1,25(OH)?,D? glycoside ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะกระดูกของไก่เนื้อในอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2013 ผลการเสริมเอนไซม์สองรูปแบบต่อสมรรถภาพการผลตของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ระดับต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลของการเสริม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาติ ร่วมกับระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางเคมีในกระแสเลือดของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลของการเสริมสาหร่าย Sch izoch ytiu m sp. ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3 ในไข่แดง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 76 Project 4 7 0 0
  2023 ผลของการเสริมโพสไบโอติกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และคุณภาพมูล ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ Adare BIOME 0 0 0 0
  2023 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่เนื้อที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (2/2565) หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2023 ผลของการเสริม Ronozyme ProAct 360 ต่อสมรรถภาพการผลิตและประเมินผลทางเศรษฐกิจของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ DSM SINGAPORE INDUSTRIAL PTE. LTD, 0 0 0 0
  2023 ผลของการเสริมพรีไบโอติกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และคุณภาพมูล ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ Inno Fo-ed Co., Ltd. 0 0 0 0
  2023 ผลของโปรไบโอติกต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้ ระบบภูมิคุ้มกัน และการประเมินคุณภาพซากของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
  2023 ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และ coccidian oocyte ในแกลบของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Ralco Nutrition Inc. Marshall Minnesota, USA 0 0 0 0
  2023 การศึกษาเปรียบเทียบอาหารสุกรอนุบาล และโปรแกรมการกินอาหารในสุกรระยะรุ่น-จับขาย ต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะของซาก หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 0 0 0 0
  2022 อิทธิพลของระดับโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่แตกต่างกันต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อสายพันธุ์โตช้า (Redbro chicken) หัวหน้าโครงการ Thai Food Feed Mills Co., Ltd. 0 0 0 0
  2022 ผลของ Bacillus subtilis ร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในอาหารสัตว์ เพื่อต้านภาวะการตายของเซลล์กระดูกอ่อนจากแบคทีเรีย (BCO) และ สมดุลจุลินทรีย์ในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 0 0 0 0
  2022 ผลของสารประกอบไฟโตเจนนิก ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพวัสดุปูรอง จุลินทรีย์ในลำไส้ และการอักเสบ ของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Adisseo Trading (Thailand) Co., Ltd. 0 0 0 0
  2022 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่เนื้อที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ (1/2565) หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2022 การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์โปรตีเอสในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็กถึงขุน หัวหน้าโครงการ Kemin Industries (Asia) Pte Ltd 0 0 0 0
  2022 การศึกษาประสิทธิภาพของ LYSOFORT TM ในการปรับปรุงการย่อยได้ของ Acid oil ในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Kemin Industries (Asia) Pte Ltd 0 0 0 0
  2022 ประสิทธิภาพของสารดักจับสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin Binder) ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และค่าทางเคมีในเลือด ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ EW Nutrition GmbH 0 0 0 0
  2022 ผลของการเสริมผลิตภัณฑ์ Dia-VTM Nursery ในอาหารลูกสุกรหย่านมที่ได้รับการฉีดสารลิโปโพลีแซคคาไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิต และจุลชีพชีววิทยาระบบทางเดินอาหารในสภาพการเลี้ยงที่มีการจัดการไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ร่วมวิจัย Cargill Innovation 0 1 0 0
  2021 ผลของ DSM Eubiotics ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารพื้นฐานข้าวโพด-กากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ DSM SINGAPORE INDUSTRIAL PTE. LTD, 0 0 0 0
  2021 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่เนื้อที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 การวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ค่าความข้นหนืดในทางเดินอาหาร และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของไก่เนื้อที่ได้รับ xylanase หัวหน้าโครงการ CJ CHINA LIMITED 0 0 0 0
  2021 ผลของ Hemicell HT ต่อพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และระบบภูมิคุมกันของไก่ที่ได้รับอาหารที่มีมันสำปะหลังในระดับสูง หัวหน้าโครงการ Elanco Nutritional Health 0 0 0 0
  2021 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารไก่เนื้อที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 ผลของ hydrolyzed yeast ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะทางกายภาพของลำไส้ และภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Mitr Phol Specialty Biotech Co., Ltd. 0 0 0 0
  2021 ผลของการใช้สารเสริมอาหารในอาหารสุกรต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2021 การประเมินประสิทธิภาพแร่ธาตุรองของผลิตภัณฑ์ MinCo ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟีด อินโนเวชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2021 ผลของกรดไขมันสายกลางในอาหาร (MCFAs) สารประกอบไฟโตเจนนิก และสารเสริมอาหารสัตว์ ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต สุขภาพทางเดินอาหาร ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน การอักเสบ และคุณภาพซาก ของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ NUSCIENCE SINGAPORE PTE. LTD. 0 0 0 0
  2021 ผลของการเสริม Penergetic-t broiler ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คะแนนวิการของลำไส้ และคุณภาพซากของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. 0 1 0 0
  2021 ผลของการเสริมแอลฟา-โมโนลอรินต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต สภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซานิมอลส์ จำกัด 0 1 0 0
  2021 ผลของการเสริม guanidinoacetic acid ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย AlzChem Group AG, Ltd. 0 0 0 0
  2021 ผลของ 1,25-OH2D3 ไกลโคไซด์ต่อคุณภาพเปลือกไข่ ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของวิตามินดีและแคลเซียมและคุณลักษณะกระดูกของแม่ไก่ที่มีอายุมาก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Phytobiotics 0 0 0 0
  2020 ผลของการเสริม Toxibond ต่อสมรรถภาพการผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคในตับของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ORFFA Additives B.V. 0 0 0 0
  2019 ผลของการเสริมสารประกอบโซเดียมกลูโคเนตและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอมโก้เวท จำกัด 0 0 0 0
  2019 ผลของการเสริมไคโตซานต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาทเวย์ อินเตอร์มีเดียตส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพล่ังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2018 การเสริมไบโอฟลาเว็กต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Interquim, S.A.Spain 0 0 0 0
  2018 ผลของการสเริมโปรไบโอติก (Bacillus Subtilis) ในน้ำดื่มต่อการเจริญเติบโตและลักษณธทางสัณฐานวิทยาขอทางเดินอาหารไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ BIC Chemical Co Ltd 0 0 0 0
  2018 ผลการเสริมแร่ธาตุทองแดงอนินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก สุขภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Nutreco Co., Ltd., Spain 0 0 0 0
  2017 ผลของการเสริมเปปไทด์สายสั้น (Fordtide-C) ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการความเครียดจากการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นในสุกรหย่านม หัวหน้าโครงการ Mytech Co., Ltd., China 0 0 0 0
  2017 ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยโพลิแซ็คคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้งต่อสมรรถภาพการผลิตและความข้นหนืดของสิ่งย่อยในลำไส้ของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ AB Vista, England 0 0 0 0
  2017 ประเมินการใช้แหล่งแร่ธาตุสังกะสี (Hizox) ในอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ Animine, France 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริมโปรไบโอติกในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ Inno-Foed Co., Ltd, Thailand 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริมแหล่งแร่ธาตุรอง ( intellibond Cu, Zn and Mn) ต่อคุณภาพไข่และผลผลิตของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริมแร่ธาตุสังกะสี (Intellibond Zn) ต่อสมรรถภาพการผลิต เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอก คุณภาพซากและการเกิดแผลที่อุ้งเท้าของไก่เนื้อที่ส่งตลาดช่วงอายุ 4-5 สัปดาห์ หัวหน้าโครงการ Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3-glycoside ในอาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสระดับต่ำต่อสมรรถภาพการผลิต คุณลักษณะกระดูกและการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Herbonis, Switzerland 1 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์และการบริโภค ของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 3 0 0
  2016 อิทธิพลของการเสริมเอนไซม์แมนแนนเนสและไซแลนเนสต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Elanco animal Health, USA 0 0 0 0
  2016 ผลของการใช้แร่ธาตุแมกานีสและสังกะสีอินทรีย์เปรียบเทียบกับรูปอนินทรีย์ต่อคุณภาพไข่และความแข็งแรงของกระดูกไก่ไข่โลมันบราวน์ หัวหน้าโครงการ Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2016 ผลของการเสริมผงขิงหมักแห้งและซังข้าวโพดหมักแห้งต่อการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ หัวหน้าโครงการ RELS International Co., Ltd., Japan 0 0 0 0
  2016 การเสริมเอนไซม์ย่อยโพลิแซ็คคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (Beta Endopower) ต่อการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ หัวหน้าโครงการ Inno-Foed Co., Ltd., Thailand 0 0 0 0
  2016 การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์ Enerzyme Combi Pro และ Enerzyme Combi Pro 700 ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซาก หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูเนียม แดสแทป จำกัด 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมปูนสำเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่ และคุณลักษณะเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การเสริม Dezigner8 ต่อคุณภาพเปลือกไข่และสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ Klean Greentech Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2016 ผลของการให้ ขิงหมักแห้ง และซังข้าวโพดหมักต่อผลผลิตไก่ไข่และคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ Elanco animal Health, USA 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 ผลการใช้ซิงค์ออกไซด์ชนิดเคลือบในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนือ หัวหน้าโครงการย่อย NUtrispices 1 0 0 0
  2015 การเสริมสาร Quarternary benzophenantridne และ protopine alkaliods ในอาหารสุกรและไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัท ไฟโตไบโอติก (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2015 การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การใช้ยีสต์รูปแบบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสุกรและไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ และการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์และการบริโภคของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย (แหล่งไขมัน แคลเซียมและฟอสฟอรัส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2013 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาค่าการย่อยได้ของโภชนะของผลิตภัณฑ์แหล่งพลังงานในสุกรระยะเล็ก ผู้ร่วมวิจัย INTEQC FEED Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเกณฑ์การปฎิบัติที่ดีในการผลิตและเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพของอาหารไก่เนื้อชนิดเม็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ในอาหารที่มีสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ Herbonis, Switzerland 0 0 0 0
  2012 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ต่อลักษณะกระดูกม คุณภาพไข่ และสมรรถภาพการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ Herbonis, Switzerland 0 0 0 0
  2011 ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ J. RETTENMAIER & SHNE GMBH+CO.KG 0 0 0 0
  2011 ผลการเสริม CRINA POULTRY และ CRINA POULTRY PLUS ต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพื้นฐานข้าวโพด-กากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ DSM Nutritional Products Singapore 0 0 0 0
  2011 ผลของการเสริม Ronozyme ProAct ต่อการสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะหย่านม ผู้ร่วมวิจัย Rovithai co., Ltd. 0 0 0 0
  2010 ผลการเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก หัวหน้าโครงการ Novus International Co., Ltd, USA 0 0 0 0
  2010 การเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของไทย หัวหน้าโครงการ Novus International 0 0 0 0
  2010 การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ Cibenza DP100 ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย Novus International (Thailand) Co.,Ltd 0 0 0 0
  2010 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ CTCZYME ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย CTCBIO Inc. 0 0 0 0
  2009 ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์ของกากมันสำปะหลังในการนำมาเป็นอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0