โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
1994 ไอโซไซม์กับการแยกายพันธุ์พืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 0 0 0
1993 ไอโซไซม์กับการแยกสายพันธุ์พืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2000 แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมพันธุ์ไม้ไทย : หมากส่งและมะเกี๋ยง ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 0 0 0 0