โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 4 0 0
2012 โครงการสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอากาศและอวกาศ ผู้ร่วมวิจัย โครงการนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 0 4 0 0
2012 โครงการดาวเทียมกระป่อง ผู้ร่วมวิจัย โครงการนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 2 0 0
2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
2016 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
2010 การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์ ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
2010 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0