โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 2 0 0
2009 การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษาเชิงสเปกโตรสโคปีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2006 การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 0 0 0 0