Person Image

  Education

  • M.S. ( Marine Natural Product Chemistry ), University of Ryukyus , JAPAN
  • วท.บ.(วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 7 48 0 0
  2023 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูภายใต้การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยและสภาพภูมิอากาศบริเวณหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การศึกษาชีวประวัติ พัฒนาการของตัวอ่อน และการเพาะเลี้ยงปูดาว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของจักจั่นทะเล (Decapoda, Anomura) ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกบนหาดทรายที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 ประสิทธิภาพการเป็นสารตกตะกอนน้ำนมเจือจางโดยไคโตซานจากเปลือกปู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การศึกษาพัฒนาการของปูไข่นอกกระดอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 สารสกัดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำหมึกของหมึกชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 สารต้านอนุมูลอิสระจากลำพูและลำแพน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในเนื้อปู 6 ชนิดและส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเนื้อปูสดและต้ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ได้จาก อวนจมปู จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2016 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูที่ได้จากอวนจมปู จ.จันทบุรี และ จ.ตราด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2016 การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลจากเครื่องมืออวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2015 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) และหญ้าชะเงาใบเลื่อย (Cymodocea serrulata) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การศึกษาความหลากชนิดและชีวประวัติของปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปูและการประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2012 สารฟีนอลที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2011 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2011 ปริมาณและประสิทธิภาพของไคซินและไคโตซานจากเปลือกปูที่ได้จากอวนจมปู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 บทบาทของแทนนินในการป้องกันตัวของไม้ป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2009 การคัดเลือกสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลเพื่อใช้ในการป้องกันมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากพืชทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 หญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน : นิเวศวิทยาและศักยภาพการขยายแหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 10 0 0
  2013 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 0 1 0 0
  2010 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2009 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดระนอง จังหวัดพั งงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2006 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2005 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรณ์ธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 4 0 0