Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S.(Veterinary Epidemiology & Economics), Universiteit Utrecht, Netherlands

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 4 1 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2021 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 5 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพีอีดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกรสาวทดแทน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยทีมหมอหมูเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 ผลของการให้วิตามินรวม (catosal) ต่อประสิทธิภาพการผลิตในแม่สุกรหลังการคลอด ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยหมอหมูเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 ยีนและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่พบในสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2014 การศึกษาแบบต่อเนื่องของภูมิคุ้มกันแบบ ELISA ในสุกรต่อโรค PRRS ในช่วง 24 สัปดาห์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 3 0 0
  2012 ผลของการทดแทนสุกรสาวปริมาณสูงในฟาร์มที่มีการติดเชื้อ porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 9 5 0 0
  2019 การศึกษาผลของการเสริม Lianol? 50 ในสุกรแม่พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2018 อิทธิพลของกรดบิวทีริกต่อประสิทธิภาพการผลิตและสุขภาพของสุกรช่วงอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นีโอซายด์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นของต้นแบบวัคซีนพีอาร์อาร์เอสในสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2018 การทดลองประสิทธิภาพของยาลดไข้Pracetam?ต่อประสิทธิภาพการผลิตในเล้าคลอดและระดับแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสพีอีดีในนมน้ำเหลืองของแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีวา แอนิมัลเฮลท์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 การเปรีียบเทียบการใช้ยาต้านจุลชีพทดแทนกับโคลิสตินในการควบคุมการท้องเสียหลังฉีดเชื้อพิษทับ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอีแลนโค (ประเทศไทย), บริษัทสมาร์ทเวท, บริษัทยูวีเอส จำกัด 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของ Microcell-XP? ต่อประสิทธิภาพการผลิตและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในแม่สุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเบนโตลี (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพวัคซีน UNISTRAIN? PRRS ในฟาร์มสุกร ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอนิมอล เฮลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 0 0 0
  2016 การประเมินประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (Progressis) ในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคเซอร์โคไวรัสในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
  2016 ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (Fostera? PRRS) ต่อการป้องกันเชื้อพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย)จำกัด 1 0 0 0
  2015 การศึกษาผลของ Quaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloids ต่อการสร้างสารไซโตไคน์ของลิมโฟไซท์ที่จำเพาะต่อเชื้อพีอาร์อาร์เอสไวรัสในลูกสุกรหย่านม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไฟโตไบโอติก (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
  2013 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาปฏิชีวนะกลุ่ม Colistin Sulphate จากแหล่งผลิตที่ต่างกัน ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Escherichia coli ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2013 ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการผสมติดจากการผสมครั้งแรกหลังคลอดแม่โคลูกผสมโฮล์สไตล์ที่เลี้ยงในเขตภาคตะวันตก ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี(FTA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2012 ผลของ Agrabon?ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรที่ได้รับสารพิษจากเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สมาร์ทเว็ท จำกัด 0 0 0 0
  2012 ผลของการใช้ Nutrofiber ในสุกรแม่เลี้ยงลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สมาร์ทเว็ท จำกัด 0 0 0 0
  2012 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2 1 0 0
  2011 ความชุกของการติดเชื้อ M. hyopneumoniae ตามธรรมชาติในลูกสุกรดูดนม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไฟเซอร์ แอนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0 0
  2011 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของสารแคปไซวินในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด 0 0 0 0
  2010 The Efficasy of Citrex of Powder on Performance of Weaned Piglets Challenged with Escherichia Coli ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินโนเว็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0