Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ, ไทย, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 39 Project 0 38 0 0
  2021 การจัดการธาตุสังกะสีและการตอบสนองทางสรีรวิทยาเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินด่างภายใต้สภาพดินไร่และดินนา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนหวานฝักดก เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณค่าการรับประทาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อเป็นหญ้าหมักสำหรับวัวนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2010 ไม่จัดสรร-การจัดการวัชพืชในมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการวัชพืชในแปลงทดลองไร่สุวรรณ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีให้น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 11 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ศักยภาพของพืชคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การเพิ่มศักยภาพการผลิตน้อยหน่าโดยใช้พันธุ์ดีและการถ่ายทอด งานวิจัยสู่เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 2 33 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มปริมาณโปรวิตามินเอและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
  2012 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 10 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพlสูงในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 ศึกษาระบบการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเป็นการค้าเชิงเกษตรอินทรีย์ประยุกต์และเทคนิคเฉพาะในการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเพื่อเก็บเกี่ยวราก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 1 5 0 0
  2019 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหมักพื่อให่้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสำหรับการเลี้ยงโคนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกร ปีเพาะปลูก 2559/2560 หัวหน้าโครงการ บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ 0 0 0 0
  2017 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดในช่วงฤดูปลายฝนและฤดูแล้งในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชชีวมวลร่วมกับการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2015 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2558 หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 0 0 0 0
  2015 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2015 รูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท พงษ์เพชร คอปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง / การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2002 เร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1994 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและกายภาพของระบบการผลิตพืชที่มีฝ้ายเป็นพืชหลักในประเทศไทย และอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย องค์การ CIRAD (รัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส) 0 0 0 0