Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2534
  • M.S.(Veterinary Epidemiology and Economics), Utrecht University , เนเธอร์แลนด์, 2541
  • Ph.D.(Large Animal Medicine ), Utrecht University , เนเธอร์แลนด์, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 1 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 18 10 0 0
  2021 ความคงสภาพของยาปฏิชีวนะภายใต้การใช้ตามสภาวะแวดล้อมจริงในฟาร์มโคนม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลักในระบบทางเดินหายใจที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของอุณหภูมิน้ำดื่มส่งผลกับสรีรวิทยา ผลผลิตน้ำนมและองค์ประกอบน้ำนมของโคนมลูกผสมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ที่อยู่ภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) 3 0 0 0
  2015 โรคไข้คิวในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเชื้อโรคไข้คิว และการตรวจเชื้อ Coxiella burnetii ในรกด้วยวิธี PCR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับสัตว์ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2013 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของวัณโรคโคในโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำทางห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การใช้ Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus spp. สำหรับการบำบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ความต้องการโซเดียมของโคนมในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยกองทุนอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0
  2013 ผลของการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อรูปแบบของกรดไขมันในน้ำนมแพะ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2011 ผลของระดับแคลเซียมและความแตกต่างระหว่างประจุบวก-ลบในอาหาร ช่วงก่อนคลอด ต่อเมตาโบลิซึมของแคลเซียมในโคนมระยะหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การศึกษาระดับและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับอิมมูโนกลอบูลินจีในลูกโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 ผลของการเสริมโคโตซานต่อเมตาโบลิซึมของโปรตีนในแพะเนื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยผลของภาวะพลังงานขาดสมดุลกับประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมระยะหลังคลอดที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อย หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลของภาวะสมดุลของพลังงานในช่วงหลังผสมต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของสุกรนาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากีบและขากับประสิทธิภาพระบบ สืบพันธุ์ในโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากบัวบกต่อเชื้อ Staphylococcus spp. ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเต้านมอักเสบในโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคนมและโคสาวทดแทนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนมโดยปรับปรุงการจัดการอาหารระยะก่อนและหลังคลอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 ผลของการใช้ emulsifying agent ต่อไลปิดออกซิเดชั่นในอาหารสุกรอนุบาล หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดและฟีเบนเทลชนิดผงโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ 1 ปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงและอัลเบนดาโซล ชนิดสารละลายแขวนตะกอนโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปกติต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าเตรียมทับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดผงขนาด150, 250 และ 350 ไมโครกรัมโดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ชนิดฉีด ขนาด 150 และ 250 ไมโครกรัม โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้แม่ม้าตั้งท้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินชนิดฉีด ชนิดผงและอัลเบนดาโซลและไพเรนเทลปาโมเอท ชนิดสารละลายแขวนตะกอน โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ม้าในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 21 8 0 0
  2018 การศึกษาพันธุกรรมของไวรัสโรคไข้สามวันและการผลิตโปรตีนจีแอนติเจนเพื่อการวินิจฉัยและป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
  2018 การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กส่วนปลายในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2018 การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กส่วนปลายในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด 1 0 0 0
  2014 ผลทางห้องปฏิบัติการของโฟลีฟีนอลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ บริษัทนิวติแคล 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2012 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2 1 0 0
  2011 การสำรวจคุณภาพ และสิ่งปลอมปนในน้ำนมดิบของโคนมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด 3 0 0 0
  2011 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 0 0
  2010 การศึกษาการติดเชื้อบิดในลูกโคนม หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 1 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2010 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2009 การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2007 ปัญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนที่เลี้ยงในฟาร์มโคนมรายย่อยเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 ผลการเสริมโปรตีนในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนมช่วงระยะต้นและระยะกลางของการให้นม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอินเตอร์เว็ท (Intervet (Thailand) Ltd.) 1 1 0 0
  2006 ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอินเตอร์เว็ท (Intervet (Thailand) Ltd.) 1 1 0 0
  2003 ผลของการโพรพิลีนไกคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 ผลของการใช้โพรไพลีนไกลคอลต่อการสร้างกลูโคสในตับโคนมในระยะคลอด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0
  2001 การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและชีวเคมีในตับโคนมระยะคลอด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0