Person Image

  Education

  • วท.บ. ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.ม. ( วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 2 1 0
  2018 การปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน แหล่งน้ำใช้ชุมชน และพืชไร่ บริเวณใกล้เคียงหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 แบบจำลองการแพร่กระจายของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ลักษณะทางอุทก-อุตุนิยมวิทยาของลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประยุกต์ใช้แร่อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 1 0
  2007 แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 2 2 0 0
  2019 การจัดการพุน้ำร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การแพร่กระจายของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมบริเวณหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และสถานภาพทางสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาโครงการ จากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย ที่อนุมัติเป็นชุดโครงการวิจัยบางกะเจ้า (มีหลายคณะร่วมดำเนินการ) 0 0 0 0
  2013 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของบีสฟีนอล-เอในน้ำใต้ดินจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 กลไกทางกายภาพ และเคมี ของสารปรับปรุงบำรุงดินถ่าน ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่มีผลต่อผลผลิตและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในไร่ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาศักยภาพและสถานภาพเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำส้มควันไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปนเปื้อนของบีสฟีนอล-เอ จากน้ำชะมูลฝอยหลุมฝังกลบในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสถานภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน บริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไผ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 30 Project 1 10 0 0
  2018 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงและแม่นน้ำปาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ธรนีนิเวศ สถานภาพ ศักยภาพของน้ำและโคลนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการ
  อื่นๆ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาธรณีสัณฐาน และภูมิอากาศ (โครงการวิจัยย่อย) ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ธรณีสัณฐาน และภูมิอากาศพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่่ยวแหล่งนำ้พุร้อนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก และสมบัติของโคลนร้อน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก และสมบัติของโคลนร้อน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 ฟื้นฟูแหล่งน้าพุร้อนโป่งช้างเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดการทรัพยากรจากน้าพุร้อน ผู้ประสานงาน บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และแมงกานีสในน้ำดิบ กับคุณภาพของน้ำประปาและแนวทางแก้ไข หัวหน้าโครงการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การปนเปื้อนของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลและดินตะกอนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2013 โครงการประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานขอนแก่น และปทุมธานี) หัวหน้าโครงการ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2013 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2012 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 โครงการประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0
  2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย อื่นๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพและความต้องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการจัดการน้ำบาดาลในลุ่มน้ำยม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม อื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตร 0 1 0 0
  2008 โครงการวิจัยเรี่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2006 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว/แบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง บริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิง อ.วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 2 0 0