Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2017 ศักยภาพและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ศักยภาพและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวางแผนการพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนาและแบบปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 22 19 0 0
  2019 โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรปีงบประมาณ 2562 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2018 การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิด ควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2017 การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 4 0 0
  2016 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาการนำผลงานวิจัยต่างๆ จากโครงการิจัยไปใช้ประโยชน์ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2016 การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านมันสำปะหลังในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2015 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 1 0 0
  2014 การทดสอบการเพาะปลูกสบู่ดำ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 3 0 0
  2013 การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย AVRDC 2 1 0 0
  2013 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2556 เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์การวิจัย ปี 2557-2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การทดลองภาคสนามในการปลูกต้นสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
  2012 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางนโยบายสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2011 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนาและแบบปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับผลิตไบโอดีเซล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน)) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน)) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1997 โครงการยุทธศาสตร์ : โคนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  1997 โครงการศึกษาสินค้ายุทธศาสตร์ : โคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  1994 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 0 0 0 0
  1993 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย IDRC,CANADA 0 0 0 0
  1992 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย IDRC,CANADA 0 0 0 0
  1991 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย IDRC,CANADA 0 0 0 0