Person Image

  Education

  • Ph.D.( Materials), Universite Claude Bernard (Lyon I), France

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 6 7 0 0
  2022 ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพรและตำรายาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Catalytic and Bimolecular Design ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : บทบาทและกลไกของสารที่มีโครงสร้างและรูพรุนระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : ผลของความจำกัดของโครงสร้างต่อสมบัติการดูดซับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่สำคัญทางอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 11 5 0 0
  2019 การตรวจหาเชื้อไวัสซิกาเบื้องต้นในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2018 ฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การสร้างแอนติบอดีไข้หวัดใหญ่โดยเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การแยกโปรตีน HIV-1 RT ด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ลอกแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 นวัตกรรมการตรวจความสามารถในการยับยั้ง HIV-1 RT หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การออกแบบเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ทางยาไข้หวัดใหญ่ของสารต้นแบบจากสมุนไพรไทยโดยใช้เคมีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การทำนายความเป็นพิษของสมุนไพร (Toxicity) ที่ใช้เป็นยาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ศึกษาการจับตัวระหว่างเซลล์เจ้าบ้านกับโปรตีนฮีแมกกลูตินินในสายพันธุ์ที่มีการดื้อต่อวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 ระบบประมาณโครงสร้างสามมิติลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนฮีแมกกลูตินินชนิด A สายพันธุ์ย่อย H5N1 บนระบบอินเทอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติและการสืบค้นข้อมูลของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2006 องค์ความรู้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศชาติไทยสำหรับการวิเคราะห์และสืบค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 13 20 2 0
  2016 การสร้างชุดตัวตรวจจับไวรัสไข้เลือดออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 วัสดุสังเคราะห์สำหรับตรวจวัดสารประกอบวัตถุระเบิด หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) 1 5 0 0
  2009 การออกแบบและสร้างตัวตรวจจับนาโนเพื่อวัดความสามารถในการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข้หวัดนกต่อเซลล์เจ้าบ้าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 5 0 0
  2008 โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 1 1 0
  2007 การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4 8 0 0
  2007 การทำนายผลการกลายพันธุ์ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไข้หวัดนกด้วยการจำลองโครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการ "ศึกษาความยืดหยุ่นและอันตรกิริยาบริเวณโพรงการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินด้วยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2006 ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2005 การคัดสรรตัวยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดสจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไทยโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 0 0 0
  2005 ฐานข้อมูลโครงสร้างสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 1 0