Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Food Science), University of Georgia , U.S.A., 2541
  • M.Sc. (Food Science and Technology) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • B.Sc. (General Science) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 5 6 0 0
2021 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสารลดแรงดึงผิวจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2011 วิธีการที่เหมาะสมในการลดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงในสภาพบรรยากาศดัดแปร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การลดแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วงอกเพื่อผลิตถั่วงอกอนามัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวแปรรูปด้วยกระบวนการซูวี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารบนอุปกรณ์เครื่องใช้ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลโดยโอโซนและน้ำอีเลกโตรไลท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การสำรวจความเสี่ยงของสารพิษออกคราทอกซินเอในกาแฟและข้าวโพดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิต Immunoaffinity column ต้นแบบที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อเพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การใช้สารฆ่าเชื้อทดแทนสารประกอบคลอรีนในกระบวนการผลิตอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 31 Project 11 19 3 0
2018 การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การประเมินสารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษในวัตถุดิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและพริกแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2018 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการสร้างสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การกำจัดซัลโมเนลลาและเอสเชอริเชีย โคไลบนผักใบโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุน 72 ปีมก. 0 0 0 0
2015 การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุน 72 ปีมก. 0 0 0 0
2015 โครงการศูนย์วิจัยความปลอดภัยอาหารมาตรฐานสากล หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 การศึกษากลยุทธ์ในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรียตัวแทนของ Clostridium botulinum ที่ยึดเกาะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอาหารชนิดต่างๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินความปลอดภัยของข้าวเหนียว: สารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษเชื้อรา หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร(KU-FIRST) 0 1 0 0
2014 การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลด้วยเทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุน 72 ปีมก. 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2014 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการแพร่กระจายของ เชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
2013 สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของผักสลัดพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2010 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การใช้สารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่เพื่อรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การลดการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและการพัฒนาการตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารและอาหารสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตถั่วป่นอนามัยและปลอดภัยสำหรับอาหารไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 3 0
2008 การพัฒนาการตรวจสอบฟูโมนิซินและทึทูทอกซินในธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิเคราะห์พาทูลินและโอคราทอกซินเอในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และไวน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Immunoaffnity column ต้นแบบที่จำเพาะต่อการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 7 12 0 0
2019 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การให้คำปรึกษาและทดสอบวิธีการทำความสะอาดชิ้นเนื้อมะม่วงวัตถุดิบแปรรูปของบริษัทมาลี หัวหน้าโครงการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับสารพิษจากเชื้อราผ่านการบริโภคพริกแห้งและเครื่องเทศที่ผลิตภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน และออคราทอกซินเครื่องเทศในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมานและการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 กิจกรรมการวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษจากเชื้อรา) ภายใต้โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก" (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2014 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสดด้วยเทคนิค เนียร์อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2014 การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทสโกปีในการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
2013 การลดจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคและสารกำจัดศัตรูพืชในผักสดโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองแก๊สขนาดไมโคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2013 การประยุกต?ใช?เทคโนโลยีฟองก?าซขนาดไมโคร-นาโนเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมผักสดส?งออก (กอ.23) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2013 สภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชั่นของ closidium perfringens และการประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ในกระบวนการล้างเพื่อลดจำนวนเซลล์ของเชื้อ closidium perfringens ในพริกแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2013 การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษเชื้อรา) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2556 หัวหน้าโครงการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 0 0 0 0
2013 การทดสอบประสิทธิภาพของ "Active Ozone" ในการลดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดก่อโรค หัวหน้าโครงการ บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2012 Risk profile of aflatoxin producing fungi contaminated in husked and color rice in Thailand: Impoct from climate change หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้ากษตรและอาหารเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 2 0 0
2011 Market Access thhrough Competency Based Education and Training in Horticulture Project หัวหน้าโครงการ Michigan State University 0 0 0 0
2011 ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
2008 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ 0 0 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2007 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2007 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ 0 0 0 0
2004 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ 0 0 0 0