Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 2 0 0
  2018 การประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เพื่อเปลี่ยนสีผิวของมะม่วงลูกผสมพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมหาชนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไร้เมล็ด 4 พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของการใช้สารควบคุมชีวภาพของพืชและวิธีการปลิดช่อผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไร้เมล็ด 4 พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 5 0 0
  2019 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการออกดอกติดผลนอกฤดูกาลของมะม่วงต่างประเทศบางพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของการช่วยผสมเกสรต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้ละอองเรณูต่างพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการลดความสูงของหน่อตามในกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 ชุดทดสอบระดับความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศึกษาความเหมาะสมของโรงเรือนเพาะชำในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยที่คุ้มค่ากับการลงทุนในระดับการค้า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2014 การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไร้เมล็ด 4 พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์มะขาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 10 0 0
  2018 เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2017 อิทธิพลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ท่ีสถานีวิจัยปากช่อง หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ 0 2 0 0
  2017 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การประเมินพันธุ์กล้วยป่าและกล้วยประดับเพื่อการพัฒนาพันธุ์ระดับเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การประเมินพันธุ์กล้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2015 การอนุรักษ์ดิน และน้ำ โดยการใช้หญ้าแฝกและโครงสร้างทางวิศวกรรมบนที่ลาดชันและลดการกัดเซาะพื้นที่ชายทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 0 0
  2009 การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2009 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2" ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  1996 การทดลองใช้ปุ๋ยอามิ-อามิกับกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย 0 0 0 0