โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 12 8 0 0
2023 นวัตกรรมรูปแบบการเลี้ยงแมลงมันเพื่อเพิ่มรายได้และแหล่งโปรตีนชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การสร้างรังเทียมและการสร้างสูตรอาหารเทียมที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงมดแดงบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเลี้ยงแมลงมันเพื่อสร้างรายได้บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จังหวัดลำปาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้สังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายในการประเมินสุขภาพสวนป่าบริเวณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การสร้างครอบครัวใหม่อย่างรวดเร็วและการค้นหาตำแหน่งรังมดราชินีของมดแดง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2012 การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
2010 ความหลากหลายและการติดตามประชากรแมลงทับบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช: กรณีศึกษาแมลงทับสกุล Sternocera หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 การพัฒนาไพรเมอร์เครื่องหมายเพื่อการจำแนกชนิดของมดในสกุลฟิโดเล(Pheidole) ในป่าสะแกราช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 12 12 0 0
2021 การเพิ่มผลผลิตหนอนไม้ไผ่เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและความมั่งคั่งทางอาหาร (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2020 การเพิ่มผลผลิตหนอนไม้ไผ่เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและความมั่งคั่งทางอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การเจริญเติบโตและพฤติกรรมของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการวางแผนการป้องกันและกำจัดตลอดระยะรอบตัดฟันสัก 30 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติต่อการลดประชากรของแมลงศัตรูกินใบสักในสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2018 การสร้างรังเทียมและการสร้างสูตรอาหารเทียมที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงมดแดงบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเลี้ยงแมลงมันเพื่อสร้างรายได้บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ห้วยทาก จังหวัดลำปาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การใช้สังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายในการประเมินสุขภาพสวนป่าบริเวณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2016 การสร้างครอบครัวใหม่อย่างรวดเร็วและการค้นหาตำแหน่งรังมดราชินีของมดแดง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสำรวจจำนวนราชินีในโคโลนีมดแดง เพื่อพัฒนาผลผลิตการเลี้ยงมดแดงในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ผลของปัจจัยต่อการสร้างและเพิ่มรังขนาดใหญ่ของมดแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
2012 ความหลากหลายและการติดตามประชากรแมลงทับบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช: กรณีศึกษาแมลงทับสกุล Sternocera หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2009 ความหลากหลายของมดในเมืองบริเวณสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบ : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 ความหลากหลายของแมลงกลุ่มสำคัญและผลกระทบที่มีต่อผู้มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 13 12 0 0
2020 การพัฒนาระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมดคันไฟ ผู้ร่วมวิจัย APQA of Korea government 2 0 0 0
2018 การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การเจริญเติบโตและพฤติกรรมของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการวางแผนการป้องกันและกำจัดตลอดระยะรอบตัดฟันสัก 30 ปี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 ประสิทธิภาพของแมลงศัตรูธรรมชาติต่อการลดประชากรของแมลงศัตรูกินใบสักในสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 การติดตามการย่อยสลายของซากพืชที่เกิดจากสัตว์ในดินต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2014 การควบคุมทางชีววิธีของแมลงศัตรูที่ทำให้เกิดปมของสวนป่ายูคาลิปตัสในบริเวณลุ่มน้ำแม่โขง ผู้ร่วมวิจัย Australina Government 0 0 0 0
2013 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการจัดการกำจัดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2013 การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสักวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การติดตามการย่อยสลายของซากพืชที่เกิดจากสัตว์ในดินต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
2011 การสำรวจแมลงในสวนป่าภาคตะวันตกเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2011 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 12 0 0
2010 การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
2008 การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 3 ผลกระทบของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดของชุมสัตว์ในดินบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0