โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวัสดุอินทรีย์จากมูลไส้เดือนดินร่วมกับของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เป็นภาชนะปลูกพืชแบบสะดวกใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2564 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 3 0 0
2011 ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 2 0 0
2010 ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2014 การประเมินคุณภาพอาหารข้นในกวางรูซ่า หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2010 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สุวรรณภูมิ ออร์แกนิค จำกัด 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่าหมักเพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0