Person Image

  Education

  • Dr.Agr.(Agronomy), Tohoku University, ญี่ปุ่น, 2535
  • (Agronomy), Tohoku University, ญี่ปุ่น, 2532
  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 0 0
  2023 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2009 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 3 0 0
  2021 การจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบแปลงปลูกมะพร้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การสำรวจคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
  2015 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2011 การศึกษาต้นตอของส้มโอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 45 Project 20 15 0 0
  2020 อฺิทธิพลของความยาวกิ่งและจำนวนผลต่อกิ่งต่อการหลุดร่วงและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ฟูยุ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2019 การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 โครงการการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธ์ุมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์มะพร้าวพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2017 การรวบรวมรักษาสายพันธุ์มะพร้าวและพัฒนาฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมมะพร้าวพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 2 1 0 0
  2016 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การผลิตมะพร้าวอ่อนในสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0
  2015 การศึกษาการสร้างและพัฒนาตาดอก การติดผล และวิธีการเพิ่มการติดผลในมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2015 การพัฒนาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2014 ผลของไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยุ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2014 การปรับการออกดอกของส้มโอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ผลของการควั่นกิ่งและปลิดผลต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ P2 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2013 การปรับการออกดอกของส้มโอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ผลของ BA และ Pacrobutrazol ต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของสบู่ดำในแปลงเพาะปลูก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่องออกครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2012 การศึกษาเรื่องการออกดอกและติดผลของมะพร้าวอ่อนน้ำหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการพัฒนาผล และการสร้างสารให้ความหอมในมะพร้าวอ่อนน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 6 0 0
  2010 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2010 การตรวจวัดความฝาดของพลับแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 ผลของปุ๋ยแคลเซียมต่อการติดผลและคุรภาพของผลพลับ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2009 การชักนำการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งด้วยสารพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2008 ผลของปุ๋ยแคลเซียมต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ P2 และ Fuyu หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 โครงการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและคการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2005 การศึกษาการเจริญเติบโตของพลับบางพันธุ์ (พันธุ์ฟูยุ) ที่ต่อบนต้นตอชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การเพิ่มการติดผลในพลับโดยการผสมเกสรการใช้แคลเซียม-โบรอน (Ca-B) และการปลิดดอกและผล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใต้สายไฟ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2004 การเพิ่มการติดผลในพลับโดยการผสมเกสรการใช้แควเซียม-โบรอน (Ca-B) และการปลิดดอกและผล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 0 0 0
  2003 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวเพื่อสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การผลิตมะม่วงนอกฤดูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1997 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและตัดผลไม้สม่ำเสมอของมะม่วง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  1997 การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเกิดดอก และบทบาทของแสง, อุณหภูมิ และน้ำตาลที่มีผลต่อการพัฒนาของดอกมะลิลาในฤดูหนาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0