โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 7 12 0 0
2015 โครงสร้างและกระบวนการทำงานของยีนที่เกี่ยวของในการกำหนดเพศ ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau Walker ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของตัวอ่อนแมลงวันแตง (Bractocera cucurbitae) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเจริญและยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแมลงครั่ง (Laccifer lacca Kerr) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิเนสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การสร้างไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การถ่ายยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2006 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
2006 การจำแนกสายพันธุ์หม่อนในประเทศไทยในระดับ species ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 6 17 0 0
2016 โครงสร้างและกระบวนการทำงานของยีนที่เกี่ยวของในการกำหนดเพศ ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau Walker ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การเจริญและยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแมลงครั่ง (Kerria lacca) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ถอดรหัสไมโทคอนเดรียจีโนมของแมลงครั่ง ((Laccifer lacca Kerr) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นาอินทรีย์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาไพรเมอร์เครื่องหมายเพื่อการจำแนกชนิดของมดในสกุลฟิโดเล(Pheidole) ในป่าสะแกราช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถอดรหัสจีโนมในไมโทคอนเดรียของปูแสม 3 ชนิดในสกุล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับระบุชนิดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2010 การยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) ของไหม โดยใช้ double-strand RNA interference หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิเนสจากน้ำย่อยอาหารของหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การสร้างไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งฝอยน้ำจืด (Macrobrachium lanchesteri De Man) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2007 การถ่ายยีนโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 บทบาทของยีน ten-a ต่อการพัฒนาของตาประกอบของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0