Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2525
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย, 2528
  • D.Agr.(Biological Sciences ), Hiroshima University , ญี่ปุ่น, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2010 ประสิทธิภาพและคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของระบบกรองชีวภาพที่ใช้บำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินคุณภาพน้ำและปริมาณสารพิษในน้ำของแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 5 0 0
  2020 การอนุรักษ์และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 0 0 0
  2019 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2019 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพและคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของระบบกรองชีวภาพที่ใช้บำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การคัดเลือกบาซิลลัสที่สร้างแกรมมากรดโพลิกลูตามิกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase และการตอบสนองต่อเอทานอลและกรดอะซิติกความเข้มข้นสูงในแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase และการตอบสนองต่อเอทานอลและกรดอะซิติกความเข้มข้นสูงในแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 12 3 1 0
  2018 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2018 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 3 0 0 0
  2012 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2011 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวใช้แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน ด้วยกระบวนการหมักที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 1 0
  1999 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทร์ในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1998 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่อุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่ทนอุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุ์วิศวกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1996 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่ทนอุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุ์วิศวกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1995 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่ทนอุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0