Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2518
  • M.S.(Microbiology), Mississippi State University, สหรัฐอเมริกา, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การต่อยอดเอกสารสิทธิบัตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยกวาวเครือขาว (Pueraria minifica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 2 6 0 0
  2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกสายพันธุ์และการผลิตเบต้า-กลูแคนจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทาง การตลาดเพื่อยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การก่อตัวของไบโอฟิล์มของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหารบนพื้นผิวต่างๆกันและการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อที่สกัดจากธรรมชาติเปรียบเทียบกับสารเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การศึกษาปริมาณกรดแกมม่าแอมิโนบิวทิริก (GABA) และไอโซฟลาโวน(Isoflavone) ในเต้าเจี้ยว และวิธีการเพิ่มปริมาณ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การค้นหาโปรไบโอติกแบคทีเรียและจัดจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิค 16s DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การสกัดสมุนไพรที่ปลดปล่อยสารสำคัญและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาผลของการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อที่มีต่อคุณภาพและคุณลักษณะของขวดพีพีที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2007 การผลิตกล้าเชื้ออาหารหมักด้วยวิธีเอนแคปซูลเลชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.) 0 0 0 0
  2001 นำผลไม้และน้ำผักชนิดผงดื่มทันที ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 การตรวจหาและตรวจนับเชื้อ Stap Aureus ที่มีจำนวนน้อย โดยเปรียบเทียบ Enrichment Media ชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 การยืดอายุการเก็บก๋วยเตี๋ยวสดโดยใช้เทคนิคทางภาชนะบรรจุ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1998 การพัฒนามายองเนสพลังงานต่ำโดยใช้ Oatrim-5 เป็นสารทดแทนไขมัน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 1 3 3 0
  2011 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2007 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii หัวหน้าโครงการ ทุนรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความ่รวมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน (Sino-Thai Join Research Development Project 1 0 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2005 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0
  2005 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ 0 0 0 0
  2005 หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2005 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2004 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม หัวหน้าโครงการ สถาบันคลังสมองของชาติ 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2003 โรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2002 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชุหมักจากสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2002 การผลิตวุ้นเส้นระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 โครงการการผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2001 โครงการวุ้นจากผลิตผลเกษตรและแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 การศึกษาอายุการเก็บและการประกันคุณภาพปลาผงและผลิตภัณฑ์จากปลาผง หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1998 สารกันเสียจากพืชสมุนไพรบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 2 0
  1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาอายุการเก็บและการประกันคุณภาพปลาผงและผลิตภัณฑ์จากปลาผง หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Asus AID 0 1 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
  1996 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0