โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 0 4 0 0
2016 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพลับทองเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพิ่มปริมาณต้นกล้าทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.)ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเพิ่มปริมาณต้นกล้าทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.)ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับ พัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) ในสภาพปลอดเชื้อ : การอนุรักษ์พันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 1 5 0 0
2015 การขยายพันธุ์เฟิร์นน้ำรากดำใบมะขาม (Bolbitis heudelotii) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการลดต้นทุนในการผลิตต้นพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบสีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S. S. Larsen) เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็มโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ทำมัง (Litsea Petiolata Hook.f) ในเขตจังหวัดระนอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
1996 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2 การรวมตัวและการถ่ายยีนเข้าสู่โปรโตพลาสต์ของปอสา หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 6 1 0 0
2017 การประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของการปรับพันธ์ุมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2014 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2012 การเพิ่มศักยภาพในการผลิตพรรณไม้น้ำ หญ้าทะเล และสาหร่วยทะเล สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาการขยายพันธุ์เฟิร์นน้ำเชิงปริมาณเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การพัฒนาหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
2003 ชุดโครงการวิจัยร่วมเพื่อศึกษากลไกชีวสังเคราะห์แป้งในมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีนและการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปรพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่องหมาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0