Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Education), University of the Philippines Los Banos, ฟิลิปปินส์, 2540
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ - เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2023 สถานการณ์แรงงานพม่าภายใต้สภาพวิกฤตการณ์: การจัดการของชุมชนแรงงานพม่าในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของเกษตรกรชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ระบบรับตรงเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนากระบวนการจัดการน้าเสียจากบ้านเรือนริมคลองเจ๊ะเหมด้วยกลไกชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 66 Project 33 26 0 0
  2022 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรบ้านพนมนาง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2022 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการตนเองด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนด้วยการเสริมพลังจากภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 ห้องปฏิบัติการทางสังคม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาความร่วมมือการส่งเสริมสมรรถนะการทำวิจัยของครู กศน.อำเภอเมืองนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการอนุรักษ์ดินสู่การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยวิธีการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาธรรมชาติแบบมีนิสิตเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การยืนหยัด ตั้งรับ และปรับตัวของชุมชนตลาดริมน้าท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2020 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแกนนำชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของแกนนำภาครัฐและชุมชน ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย โครงการปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2020 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาสมุนไพร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การขับเคลื่อนสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 แบบจำลองเชิงสาเหตุและแนวปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การลดรอยเท้าทางนิเวศในฟาร์มสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานฟาร์มของนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในบุคลากรพยาบาลจากคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งและมุมมองเชิงบวก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การประเมินความความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณ์ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและความรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกรในภูมิภาคตะวันตก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภาคตะวันตกของไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 แนวทางพัฒนาหลักสูตรการผลิตดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุในภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2018 การยืนหยัดของเกษตรกรผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2018 ความถนัดและความสนใจในการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนคนภูไทโดยใช้ทุนชุมชนเป็นฐานเพื่อป้องกันยาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 กลยุทธ์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทาน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญจากรุ่นสู่รุ่น: กรณีศึกษาบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับแรงงานสูงอายุ: ถอดบทเรียนบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด สู่แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการภาคเอกชนไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การยืนหยัดของชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ใมนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 แผนแม่บทการวิจัยทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน: กรณีศึกษาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2016 สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 2 0 0
  2016 รูปแบบเชิงกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งในการมองโลกสำหรับการเปลี่ยนผ่านบทบาทของนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทพยาบาลจบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในสถาบันอุดมศึกษา: บริบทและสถานภาพการวิจัย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาททรัพยากรมนนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2015 แผนแม่บทการวิจัยทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน: กรณีศึกษาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ หัวหน้าโครงการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2015 รูปแบบเชิงกระบวนการในการจัดการความเครียดในงานสำหรับการเปลี่ยนผ่านบทบาทของนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทพยาบาลจบใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้านทักษะสังคมสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ผลการใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ผลของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้านทักษะสังคม เรื่องการถูกแกล้งสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2015 ภาวะผู้นำของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักทางวัฒนธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 องค์ความรู้และวิถีปฏิบัติสู่เกษตรกรรมยั่งยืน: กรณีศึกษาเกษตรผสมผสานลุ่มน้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การคงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนลุ่มน้ำมูนตอนล่าง: กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาแนวทางการสร้างศักยภาพของการวิจัยของครูโดยบูรณาการแนวคิดการสร้างศักยภาพการวิจัยร่วมกับหลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชน บ้านตะแบกไม้งาม ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2012 ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2010 การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 โครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่นและชุมชน หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม "โครงการบ้านสู่โรงเรียน" หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2006 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  1972 การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 12 14 0 0
  2021 การถอดบทเรียนการรับมือผลกระทบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพัฒนาพื้นที่นำร่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2019 การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความั่นคงทางอาหารของปวงชน" 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 0 1 0 0
  2018 การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงวัยผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษา กิจกรรมการผลิตชวนชมแฟนซี ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 2 0 0
  2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียน โดยใช้สวนเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 1 0 0
  2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "ภูมิทัศน์กินได้" ในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่ออาชีพเกษตรกรรมปลอดภัยภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 1 1 0 0
  2017 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตระหนักทางการผลิตอาหารปลอดภัยด้านเกษตร ของสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 1 0 0
  2016 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร สังกัดกระทรวงภายใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการเพิ่มศักยภาพของรัฐกรแขนงส่วยสาอากรในเขตภาคกลางของสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาชุมชนบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2016 กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2015 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกระทรวงภายใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าโครงการ กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0
  2015 การสร้างพื้นที่ทางสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2015 การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพระปกเกล้า 1 1 0 0
  2015 กรอบความคิดสำหรับการดำเนินกระบวนการทางวัฒนธรรมเพื่อดำรงรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้: ภาพสะท้อนจากศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2009 การเชื่อมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การเชื่อมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การศึกษาเชิงวิพากษ์ : สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0