Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2524
  • วท.ม.(สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2529
  • Ph.D.(Aquatic Science), Porto University , โปรตุเกส

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 7 6 0 0
  2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน สู่ชุมชน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ 0 0 0 0
  2016 การประเมินความเป็นพิษของอาทราซีนต่อระบบภูมิคุ้มกันของหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis bialata Simpson, 1900 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์และไบเฟสิกฟอสเฟตจากเปลือกหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) ด้วยวิธีบดผสมสารด้วยลูกบอลและการเผาให้ความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 โครงสร้างของต่อมเมือก คุณสมบัติของเมือก และ ผลของโปรตีนจากเมือกหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกันต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
  2012 การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากโกลคิเดียของหอยกาบน้ำจืด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี) 0 0 0 0
  2012 ผลของอุณหภมูิต่อการสกัดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ของฮีโมลิมป์หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี) 1 0 0 0
  2011 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิสนธิของหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialata หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาหา Candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกและการกำหนดเพศของหอยมุกน้ำจืด และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับเพศและพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาการเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana ระดับกึ่งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2007 การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 6 3 1 0
  2017 พิษวิทยาของอาทราซีนต่อหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis bialata Simpson, 1900 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบการเลี้ยงอัตโนมัติหอยมุกน้ำจืดระยะจูวีไนล์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การดัดแปลงโครงสร้างวัตถุดิบอาหารด้วยการผ่านไมโครเวฟเพื่อพัฒนาอาหารสาหรับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ (Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 1 0
  2009 การเลี้ยงและพัฒนารูปร่างหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi (Brandt, 1974) ตั้งแต่จูวีไนล์จนถึงตัวเต็มวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 วงสืบพันธุ์และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนระยะโกลคิเดียของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi (Brandt, 1974) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
  2007 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย - ทุนวิจัยมหาบัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2004 ระบบการจัดการข้อมูลอนุกรมวิธานและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การคัดเลือกชนิดและอัตราส่วนของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อกระบวนการย่อยอาหารของหอยมุกน้ำจืดHyriopsis bialatus Simpson, 1900 โดยวิธี in vitro algal digestibility. หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 การใช้หอยกาบน้ำจืดและสาหร่ายหางกระรอกเพื่อลดปริมาณความขุ่นของน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในท่อทางเดินอาหารและบริเวณที่พบหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มแม่น้ำมูล หัวหน้าโครงการ สกว. 0 0 0 0
  1999 อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มแม่น้ำมูล หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 0 1 0 0