Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2529
  • วท.ด.(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 ออยเลอริซิตีและแฮมิลโทนิซิตีของกราฟผสม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 42 6 0 0
  2020 เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
  2020 การวางนัยทั่วไปของอนุพันธ์บนโครงสร้างพีชคณิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
  2019 การศึกษาฟังก์ชันการบวกบนริงเฉพาะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 2 0 0
  2018 การวางนัยทั่วไปของกึ่งริงไตรภาค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 1 0 0
  2018 ฟังก์ชันก่อกำเนิดและการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับการสลับที่ของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การศึกษาโครงสร้างพีชคณิตของ Gamma-Boolean semirings ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การศึกษาอนุพันธ์บน Generalized Gamma Rings ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การประยุกต์คอมบินาทอริกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2017 การศึกษาอนุพันธ์บนกึ่งริงบูลีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2012 พีชคณิตบูลีนเชิงอนุพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การศึกษาพีชคณิตเอกภาพและการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2010 การตรวจสอบความแจ่มชัดของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 0
  2009 อนุพันธ์บนพีชคณิต BCC หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 0 0
  2008 โครงสร้าง AC-Algebras หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคคอลัมน์เจนเนอร์เรชัน ด้วยขั้นตอนวิธีการสร้างรูปแบบการตัดเบื้องต้นที่แตกต่างกัน เพื่อแก้ปัญหาการตัด 1 มิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 1 0 0
  2017 การศึกษาโครงสร้าง fuzzy PKU- algebras หัวหน้าโครงการ Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 1 0 0 0
  1997 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกดอกและตัดผลไม้สม่ำเสมอของมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0