Person Image

  Education

  • ฺB.Eng.Electrical Engineering, Kasetsart University, Thailand, 2531
  • M.Eng.Electrical Engineering.1st Class Hnor, Kasetsart University, Thailand, 2533
  • MSECE. (Electrical and Computer Engineering), University of Miami, USA, 2542
  • Ph.D.(Electrical and Computer Engineering), University of Miami, USA, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2009 ระบบพยากรณ์การระบาดของโรคไหม้ในนาข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2014 โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ Warehouse Management ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 1 0 0
  2010 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 0 0 0 0
  2008 โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0