Person Image

  Education

  • Dr.rer.agr.(Doctor rerum Agriculturarum), Humboldt Universitat zu Bevlin, เยอรมัน
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 3 0 0
  2009 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 SWINEMANURE EXTRACT หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 2 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การงอกของละอองเรณู การติดเมล็ด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0
  2003 พันธุกรรมของความคงตัวของเซลล์เนื่องจากอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับความทนแล้งและร้อนในพืชสกุล Vigna หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1996 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0