Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 6 12 0 0
  2015 ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรปูม้าในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการฟาร์มทะเลระบบหมุนเวียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบกำลังไฟที่เหมาะสมต่อการทำประมงไดหมึกบริเวณตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มกำลังผลิตปูม้าในบริเวณอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2010 ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มก. 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2008 การเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการใช้ท่อ PVC และกล่องพลาสติกเป็นวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของปูม้าที่เลี้ยงในบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2006 ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพตะกอนดินบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2015 ศึกษาการเติมอากาศแบบไมโครบับเบิ้ลสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย MATSUI eco energy Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPAN 0 0 0 0
  2012 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน 1 1 0 0
  2012 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน 0 0 0 0
  2007 การทดลองเสี่ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0