Person Image

  Education

  • Ph.D.(โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง), University of New England, ออสเตรเลีย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 2 0 0
  2018 การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจสอบนมผงในน้ำนมดิบ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 6 0 0
  2019 การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจสอบนมผงในน้ำนมดิบ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของส่วนประกอบและความเข้มข้นโปรตีนนมโดยใช้ Liquid Chromatography Mass Spectrometry และพัฒนาวิธีการ Immunoassay สำหรับตรวจสอบนมผงในน้ำนมดิบ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การประเมินเชื้อ Staphylococuss auresu และ Escheirchia coli สาเหตุของโรคเต้านมอักเสบและการควบคุมสุขลักษณะในกระบวนการรีดนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2012 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงจากกระเพาะรูเมนของโคเนื้อเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2009 ผลของการทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ของอาหารหยาบด้วยเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ที่ไม่ใช่อาหารหยาบจากกากมันสำปะหลังและเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมและพืชอาหารที่มีศักยภาพสูงเป็นแหล่งเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยต้นทุนต่ำสำหรับการเลี้ยงโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การใช้หญ้าบาน่าเป็นแหล่งเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของโคนมในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2000 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 8 13 0 0
  2017 การหมักหญ้าเนเปีรยร์ปากช่องสำหรับผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (วฏกาญจน์ฟาร์ม) 0 0 0 0
  2016 ผลของคะแแนนร่างกายขณะคลอดต่อการเปลียนแปลงคะแแนนร่างกายหลังคลอดและผลผลิตน้ำนมในแม่โครีดนม หัวหน้าโครงการ อุดมแดรี่ฟารม์ อ.บ้านโป่ง จ ราชบูรี 0 1 0 0
  2015 ผลของการให้เลือกกินแหล่งอาหารเยื่อใยแบบอิสระต่อการเจริญเติบโตและพัฒนากระเพาะรูเมนในลูกโคนม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (วฏกาญจน์ฟาร์ม) 0 1 0 0
  2015 ผลของการเพิ่มสัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและพัฒนากระเพาะรูเมนของลูกโคนม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (วฏกาญจน์ฟาร์ม) 0 1 0 0
  2014 ผลของการเพิ่มนมแม่จาก 10 เป็น 20% ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ การพัฒนากระเพาะรูเมนของลูกโคนม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (วฏกาญจณ์ฟาร์ม) 0 1 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 4 0 0
  2012 การปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธ์ุโคนม: กรณีศึกษาระดับฟาร์ม หัวหน้าโครงการ อุดมแดรีฟาร์ม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 0 0 0 0
  2011 อัตราการสลายตัวของแป้งต่อการพัฒนาของกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม หัวหน้าโครงการ บริษัท อุดมแดรี่ฟาร์ม 0 1 0 0
  2010 ผลการใช้นมผงเทียมทดแทนนำนมแม่โคต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกโคนม หัวหน้าโครงการ อุดมแดรีฟาร์ม 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 6 2 0 0
  2009 โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2008 การผลิตอาหารหยาบอินทรีย์สำหรับผลิตเนื้อและนมอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 0 0 0
  2005 การใช้ถั่วเขียวใบตกเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของแม่โครีดนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1998 การปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์จุลินทรีย์สุทธิและประสิทธิภาพ การผลิตของโคนมในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 1 0 0