โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 4 1 0 0
2006 Monitoring and Managing the Marine Resources of Laem Son National Park Following the Tsunami. ผู้ร่วมวิจัย สหภาพยุโรป 4 1 0 0
1996 โครงการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0