Person Image

  Education

  • พณ.บ.(การเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2520
  • พณ.ม.(การจัดการทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2524
  • สส.ด.(การบริหารสังคม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2006 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 2 0 0
  1994 การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ของสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์บริการและฝึกอบรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0 0 0 0