Person Image

  Education

  • Ed.D.(Ag. Ed.) , Oklahoma State University , U.S.A.
  • M.S. (Ag. Ed.), North Carolina State University , U.S.A.
  • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชนนอกระบบโรงเรียน (Not in employment, education or training: NEETs) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษามาตรฐานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 5 0 0
  2020 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง: นวัตกรรมการจัดอาชีวศึกษาตามแนวคิดเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 สภาพและแนวทางการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับใช้กับนักเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การบริหารจัดการโครงการเรียนล่วงหน้าและทิศทางการจัดการสำหรับประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินโครงการเรียนล่วงหน้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน Online ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และแนวทางในการจัดการความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2007 ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 3 1 0 0
  2021 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-Based) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ก.พ. 0 0 0 0
  2020 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ก.พ. 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2019 ประเมินโครงการ (Proposal)การให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562) ที่ปรึกษาโครงการ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2017 กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลของศูนย์บ่มเพาะวิสากิจเพื่อการศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2017 ประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติระยะต้นแผน ผู้ร่วมวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 1 0 0 0
  2017 ความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผุ้ประกอบการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0 0 0 0
  2017 โครงการแนวทางการประเมินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยการอาชีพนวิมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2016 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปี 2559 หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2016 การติดตามผลการดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา: ตามแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2016 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาคู่มือการประเมินผลโครงการในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 0 0 0
  2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวง หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพนักงานระดับ ๕ กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2015 แนวทางการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2015 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2015 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วน และเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก และกลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2014 การประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2014 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0
  2012 การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2554 หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2011 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวโน้มของการดำเนินงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 0 0 0 0
  2010 การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายใน หัวหน้าโครงการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร 0 1 0 0
  2003 ทิศทางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  1992 การใช้ระบบประกันภัยเพื่อเกื้อหนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ กรมการประกันภัย 0 0 0 0