Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • Ph.D., Michigan State University, USA, 2525

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การส่งเสริมและเผยแพร่การทำผลิตภัณฑ์จากฝ้ายสีในระดับท้องถิ่น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2000 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 9 ลุ่มน้สาขาภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ เชียงราย หัวหน้าโครงการ กรมพัฒนาที่ดิน 0 0 0 0
  1997 โครงการศึกษาสินค้ายุทธศาสตร์ : โคเนื้อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  1993 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย IDRC,CANADA 0 0 0 0
  1992 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย IDRC,CANADA 0 0 0 0
  1991 การเลี้ยงกระบือเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย IDRC,CANADA 0 0 0 0