Person Image

  Education

  • Ed.D. (Adult & Continuing Ed.), Texas Woman s University , U.S.A.
  • M.B.S. (School Adm.), Southeastern Oklahoma State University, U.S.A.
  • ศษ.บ. (มัธยมศึกษา ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2015 อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 4 0 0
  2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การรับรู้ความเป็นผู้ใหญ่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การลดความกังวลของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01177521 โดยการประยุกต์วงจรการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การศึกษาอัตลัีกษณ์คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ: กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับ ในปัจจุบัน : รปภ.หญิง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารการจัดการความรู้เพื่อประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาของล้านนาสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 กระบวนการเสริมสร้างอาชีพจักสานปลาตะเพียนใบลาน บนพื้นฐานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2012 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 0 0 0 0
  1994 การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 0 0 0 0
  1992 การใช้ระบบประกันภัยเพื่อเกื้อหนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย กรมการประกันภัย 0 0 0 0